Την Τετάρτη 11/6/14 , με την λήξη των μαθημάτων του τμήματος ιταλικών έγινε συνεστίαση σε ιταλικό εστιατόριο της περιοχής  όλων των συμμετεχόντων στο τμήμα.