1. Η επικοινωνία των μελών για ανάπτυξη μεταξύ τους δεσμών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης.

 

2. Η προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πυλαίας, των τοπικών παραδόσεων και εθίμων, ώστε να τα γνωρίσουν οι σύγχρονες γενιές και να μεταδοθούν στις επόμενες.

 

3. Η πνευματική και πολιτιστική εξύψωση της γυναίκας και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων της.

 

4. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Πυλαίας.

 

5. Η προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως εντός των ορίων του δήμου Πυλαίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η ανάληψη σχετικών δράσεων, καθώς και η καλλιέργεια πνεύματος φυσιολατρίας και οικολογίας.

 

6. Η προώθηση του εθελοντισμού, η κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη σε μεμονωμένα άτομα, οικογένειες, ή ομάδες πληθυσμού.

 

7. Η εκπαίδευση, επιμόρφωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

8. Η διασύνδεση και συνεργασία με άλλους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς, σχολεία καθώς και οργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που έχουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των ιδεωδών της ελευθερίας, ειρήνης και δημοκρατίας, η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις γυναίκες του κόσμου.

 

9. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των ιδεωδών της ελευθερίας, ειρήνης και δημοκρατίας, η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις γυναίκες του κόσμου.